9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


"Είναι χαρακτηριστικό ενός εξελιγμένου μυαλού, να φιλοξενεί μια σκέψη έστω και αν δεν την αποδέχεται" (Αριστοτέλης, 384 π.Χ. - 322 π.Χ.)._______________________" Γνώμην δύνανται να έχουν άπαντες. Γνώσιν δια να έχουν γνώμην έχουν;" (Πλάτων, 427 π.Χ. – 347 π.Χ.).___________________"I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who. (Kipling R., 1865 - 1936)

Get Adobe Flash player

GTranslate

Επισκεψιμότητα

Χρήστες
1
Διαχείριση Άρθρων
88
Εμφανίσεις Άρθρων
52920

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021 - 2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.
  2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. Η αποχώρηση των μαθητών στο Ολοήμερο γίνεται με το τέλος του προγράμματος (στο τέλος της 3ης ώρας) στις 16:00.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Αγαπητοί γονείς

Χρόνια πολλά. Καλή και Δημιουργική χρονιά με υγεία.

Εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 επαναλειτουργούν οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εν όψει της δια ζώσης επανέναρξης των μαθημάτων και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο συνωστισμός/συγχρωτισμός των μαθητών αλλά και των γονέων/συνοδών είναι απαραίτητο να ληφθούν κάποια μέτρα διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, από το σχολείο. Συγκεκριμένα, η πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η αποχώρηση τους θα γίνεται σε διαφορετικό χρόνο για κάθε τάξη και από διαφορετική κεντρική είσοδο ως εξής:

Προσέλευση

  • Οι μαθητές της Α’, Β’ & Γ’ τάξης θα προσέρχονται από τις 8:05 έως τις 8:10 και θα εισέρχονται στο σχολείο, οι μεν μαθητές/τριες της Α’ και της Γ’ τάξης από την 1η κεντρική είσοδο (απέναντι από το Lidl) ενώ οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης από την 2η κεντρική είσοδο επί της Ίωνος Δραγούμη.
  • Οι μαθητές της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ θα προσέρχονται από τις 8:10 έως τις 8:15 και θα εισέρχονται στο σχολείο, οι μεν μαθητές της Ε’ τάξης από την 1η κεντρική είσοδο (απέναντι από το Lidl) ενώ οι μαθητές της Δ΄ & ΣΤ’ τάξηςαπό την 2η κεντρική είσοδο επί της Ίωνος Δραγούμη.

Αποχώρηση

  • Οι μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης θα αποχωρούν από τις 13:10 έως 13:15 από την κεντρική είσοδο/έξοδο που εισήλθαν στο σχολείο (1η η Α΄ και 2η η Β΄).
  • Οι μαθητές της Γ’ , Δ’, Ε’ & ΣΤ’ θα αποχωρούν από το σχολείο από τις 13:15 έως τις 13:20 από τις κεντρικές εισόδους / εξόδους που εισήλθαν στο σχολείο (1η οι τάξεις Γ’ & Ε΄ και 2η οι τάξεις Δ’ & ΣΤ’).
  • Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο Ολοήμερο πρόγραμμα θα αποχωρούν από την κεντρική είσοδο (έναντι Lidl).

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων για την απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘ, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, όλων των κανόνων και γενικών μέτρων προστασίας όπως η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας, η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών, η σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και η τήρηση των γενικών κανόνων καθαριότητας προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με τιμή

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30-10:00

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00-10:30

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:45-11:15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-11:30

11:30-12:00

ΤΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ-12:00

 

Β΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00-10:30

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:30-11:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11:15-11:45

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ

12:00 -12:30

ΤΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

                                               

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 - 11:45

ΑΓΓΛΙΚΑ

11:30 - 12:00

ΓΛΩΣΣΑ

11:30 - 12:00

ΓΛΩΣΣΑ

9:30 - 10:00

ΤΠΕ

12:00 -12:30

ΓΛΩΣΣΑ

12:00 -12:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12:00 -12:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:00 - 10:30

ΑΓΓΛΙΚΑ

12:30 - 13:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12:45 - 13:15

ΜΟΥΣΙΚΗ

12:45 - 13:15

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

11:30 – 12:00

ΓΛΩΣΣΑ

13:00 -13:30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

13:30 -14:00

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

13:30 -14:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

12:00 -12:30

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Δ΄ ΤΑΞΗ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00 -10:30

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 - 10:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

9:00 – 9:30

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΕΛ. Ζ

10:30 – 11:00

ΤΠΕ

11:00 - 11:30

ΓΛΩΣΣΑ

10:30 – 11:00

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

11:00 - 11:30

ΓΛΩΣΣΑ

10:30 – 11:00

ΑΓΓΛΙΚΑ

11:15-11:45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11:00 - 11:30

ΓΛΩΣΣΑ

11:30 – 12:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11:00 - 11:30

ΙΣΤΟΡΙΑ

12:00 -12:30

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

11:30 – 12:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12:00 -12:30

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

11:30 – 12:00

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

E΄ ΤΑΞΗ (1o Τμήμα)

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 – 10:00

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

10:00 - 10:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

10:45 - 11:15

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

12:00 - 12:30

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΕ

 

E΄ ΤΑΞΗ (2o Τμήμα)

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 – 10:00

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

10:00 - 10:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

10:45 - 11:15

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

12:00 - 12:30

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΕ

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 – 9:00

ΓΛΩΣΣΑ

8:30 – 9:00

ΓΛΩΣΣΑ

8:30 – 9:00

ΓΛΩΣΣΑ

8:30 – 9:00

ΓΛΩΣΣΑ

9:05 - 9:45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

9:05 - 9:45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

9:05 - 9:45

ΦΥΣΙΚΗ

9:05 - 9:45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:00 - 10:30

ΤΠΕ

10:30 - 11:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

10:00 - 10:30

ΚΠΑ

10:30 - 11:00

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11:00 - 11:30

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11:30 - 12:00

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:35 - 11:05

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

11:15 - 11:45

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Αγαπητοί γονείς

 Στις πρωτοφανείς συνθήκες  της πανδημίας που ζούμε, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας, η σχολική  μονάδα θα προσπαθήσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά, φροντίζοντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να μείνουμε ασφαλείς.

Για το λόγο αυτό  και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα η τραπεζαρία θα λειτουργήσει για το ένα τμήμα του ολοήμερου σχολείου. Η σίτιση των μαθητών/τριών  του δεύτερου τμήματος, θα γίνεται στο εργαστήριο εικαστικών. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει το ατομικό του παγούρι για νερό, πετσετούλα- σουπλά και φαγητό σε στερεά μορφή (να μην χρειάζεται ζέσταμα)

Απαγορεύεται  από τα παιδιά να πίνουν απευθείας νερό από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη, όπως παγούρια.

Συστήνεται η αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης, (π.χ μολύβια, σβήστρες, μπογιές) 

Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται στην είσοδο των αιθουσών διδασκαλίας θα γίνεται συχνά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

H αποχώρηση των μαθητών /τριών θα γίνεται μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου και η παραλαβή τους από τους γονείς τους   έξω από  τον  αύλειο   χώρο!!!

Καλή σχολική χρον

Copyright © 2021 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  Rights Reserved.