9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


"Είναι χαρακτηριστικό ενός εξελιγμένου μυαλού, να φιλοξενεί μια σκέψη έστω και αν δεν την αποδέχεται" (Αριστοτέλης, 384 π.Χ. - 322 π.Χ.)._______________________" Γνώμην δύνανται να έχουν άπαντες. Γνώσιν δια να έχουν γνώμην έχουν;" (Πλάτων, 427 π.Χ. – 347 π.Χ.).___________________"I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who. (Kipling R., 1865 - 1936)

Get Adobe Flash player

GTranslate

Επισκεψιμότητα

Χρήστες
1
Διαχείριση Άρθρων
88
Εμφανίσεις Άρθρων
52934

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το σχέδιο δράσης σας για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε περαιτέρω την διαδικτυακή ασφάλεια στο σχολείο σας. Το σχέδιο δράσης προσφέρει χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις, που κατανέμονται σε 3 βασικούς τομείς: υποδομή, πολιτική και πρακτική.


Τεχνική ασφάλεια


Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι όλες οι συσκευές του σχολείου σας προστατεύονται από ιούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης συμπεριλάβει μια παράγραφο για την προστασία από ιούς, τόσο στην πολιτικής του σχολείου όσο και στην Πολιτική Ορθής Χρήσης σας, και να διασφαλίσετε ότι το προσωπικό και οι μαθητές εφαρμόζουν αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές του σχολείου. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ενημερωτικό δελτίο Η π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν σ υ σ κ ε υ ώ ν σ α ς α π ό κ α κ ό β ο υ λ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό ( m a l w a r e ) σ τ ο w w w . e s a f e t y l a b e l . e u / g r o u p / t e a c h e r / p r o t e c t i n g - d e v i c e s - a g a i n s t - m a l w a r e. 
Έχετε κάποιο φιλτράρισμα στο σχολείο σας. Εξετάστε αν κάποιο διαφοροποιημένο φιλτράρισμα απαιτείται ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες διαφόρων μαθητών. Εάν υπάρχουν πολλά περιστατικά χρηστών με πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, τότε μπορεί να πρέπει να εξετάσετε κατά πόσον απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα ή πρόσθετη εκπαίδευση (ή και τα δύο). Μια εκπαιδευτική προσέγγιση και η οικοδόμηση της προσαρμοστικότητας σε μαθητές όλων των ηλικιών είναι επίσης κλειδί για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ώστε να φέρει σε επαφή όλους τους εκπαιδευτικούς στο να έχουν μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα μιλήσουν στους μαθητές τους για να είναι καλοί και ασφαλείς ψηφιακοί πολίτες. Δείτε www.europa.eu/youth/EU_el για παραδείγματα συζητήσεων που μπορoύν να γίνουν μέσα στην τάξη για το θέμα αυτό, μέσα από παιχνίδια ρόλων και ομαδικά παιχνίδια.


Πρόσβαση στην τεχνολογία από τους μαθητές και το προσωπικό


Το γεγονός ότι το προσωπικό και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αφαιρούμενες μονάδες
αποθήκευσης USB στο σχολείο σας μετά από άδεια, προϋποθέτει ότι όλο το ενδιαφερόμενο προσωπικό λαμβάνει επαρκή κατάρτιση για να είναι σε θέση να γνωρίζει πότε αυτές οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Είναι αυτή η δική σας περίπτωση; Για να διατηρήσετε τα συστήματά σας ασφαλή, ενώ επιτρέπετε στο προσωπικό και στους μαθητές να χρησιμοποιούν αφαιρούμενες μονάδες αποθήκευσης USB, θα πρέπει επίσης να περιλάβετε κάποιους βασικούς κανόνες στην Πολιτική Ορθής Χρήσης σας Ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο για Χρήση αφαιρούμενων συσκευών στο www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices για να βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλες τις πτυχές ασφάλειας. Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για το προσωπικό και τους μαθητές στο να φέρουν τις προσωπικές τους συσκευές στο σχολείο και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με αυτές. Εκτός από τη συμπλήρωση του τεχνικού εξοπλισμού του σχολείου, αυτό παρέχει μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της μάθησης στο σπίτι και στο σχολείο και μια ευκαιρία για να καθοδηγήσετε τους νέους στην υπεύθυνη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.
Ωστόσο, η χρήση από το προσωπικό και τους μαθητές του δικού τους εξοπλισμού στο δίκτυο του σχολείου, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια Πολιτική Ορθής Χρήσης, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποια δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιούν και γιατί. Η Πολιτική Ορθής Χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για το ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται στο δίκτυο του σχολείου και τι δεν επιτρέπεται.


Προστασία δεδομένων


Έχετε μια καλή πολιτική διατήρησης των μαθησιακών και διοικητικών σας περιβαλλόντων ξεχωριστά. Είναι καλό να εξασφαλίζεται ότι η επιμόρφωση του προσωπικού για τη διαχείριση αυτών των περιβαλλόντων είναι
επικαιροποιημένη, όσο θα συνεχίζετε να επανεξετάζετε τις πολιτικές σας. Μοιραστείτε την πολιτική σας με άλλους χρήστες eSafety Label ανεβάζοντας τη στο προφίλ του σχολείου σας.
Οι κωδικοί πρόσβασης προσφέρουν μοναδικά σημεία εισόδου στο σύστημα υπολογιστών του σχολείου και κάποιοι βασικοί κανόνες προστασίας του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο Ασφαλείς κωδικοί στο www.esafetylabel.eu/group/teacher/safepasswords.
Συμπεριλάβετε αυτούς τους κανόνες στην Πολιτική Ορθής Χρήσης του σχολείου και αποφεύγετε να δίνετε στους νέους χρήστες έναν αρχικό τυπικό κωδικό.


Άδειες χρήσης λογισμικού


Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τη διαδικασία για την αγορά νέου λογισμικού και ότι οι άδειες είναι
κατάλληλες για τον αριθμό των μαθητών και του προσωπικού που θα το χρησιμοποιήσει. Η ενότητα End-user
license agreement section στην Wikipedia θα σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για να κατανοήσετε τους όρους και προϋποθέσεις και να συγκρίνετε συμφωνίες λογισμικών (software agreements).
Είναι καλή πρακτική ότι τα υπεύθυνα μέλη του προσωπικού έχουν πλήρη επίγνωση του εγκατεστημένου λογισμικού και των αδειών χρήσης του.


Διαχείριση Τεχνολογίας Πληροφοριών


Στο σχολείο σας μόνο ο/η διευθυντής/ντρια και ο/η υπεύθυνος/η για τις Τ.Π.Ε. μπορούν να εξασφαλίσουν νέο
υλικό/λογισμικό. Σκεφτείτε τη χρήση κάποιου συστήματος, με το οποίο, οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να
ζητήσουν νέο λογισμικό με ένα μη γραφειοκρατικό και έγκαιρο τρόπο. Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν πιο ενδιαφέροντα μαθήματα, χωρίς να μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν μη
εξουσιοδοτημένα αντίγραφα λογισμικού με τους εγγενείς κινδύνους και έξοδα.
Είναι καλή πρακτική ότι παρέχετε κατάρτιση ή/και καθοδήγηση στη χρήση νέου λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές του σχολείου. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα μέλη του σχολείου θα επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες, αλλά, επίσης, ότι έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων όπου χρειάζεται.


Πολιτική Ορθής Χρήσης


Το σχολείο σας θα πρέπει να εξετάσει όλες τις πολιτικές που μπορεί να αναφέρονται σε θέματα ψηφιακής
ασφάλειας και την πολιτική eSafety (όπως η προστασία των παιδιών, ασφαλής προστασία, συμπεριφορά). Κατά το σχεδιασμό των πολιτικών του σχολείου, να έχετε κατά νου ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε όλους τους τομείς των μαθητών και τις δραστηριότητες του προσωπικού. Ανατρέξτε στις πτυχές ψηφιακής ασφάλειας επίσης, για παράδειγμα, στις πολιτικές προστασίας των παιδιών και την καταπολέμηση του εκφοβισμού, για να εξασφαλίσετε ότι οι διάφορες πολιτικές σας είναι συνεκτικές και συνεπείς μεταξύ τους. Είναι χρήσιμο να αναθεωρείτε τακτικά την πολιτική του σχολείου για τα κινητά τηλέφωνα για να εξασφαλίσετε ότι είναι κατάλληλη για τον σκοπό της και ότι εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλο το σχολείο. Τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία θα σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες: Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο (w w w . e s a f e t y l a b e l . e u / g r o u p / t e a c h e r / m o b i l e - p h o n e s ) κ α ι Π ο λ ι τ ι κ ή τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ (w w w . e s a f e t y l a b e l . e u / g r o u p / t e a c h e r / s c h o o l - p o l i c y ) .


Αναφορά και διαχείριση περιστατικών


Είναι σημαντικό να γνωστοποιείται με σαφήνεια στην πολιτική του σχολείου το θέμα αυτό και θα πρέπει να
αναφέρεται και στην Πολιτική Ορθής Χρήσης. Το τι θεωρείται παράνομο είναι δυνατό να διαφέρει από άτομο σε άτομο, έτσι είναι σημαντικό να συζητείται με τα μέλη του προσωπικού και να τεθούν οι προδιαγραφές για το
σχολείου. Όλα τα μέλη του σχολείου συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών πρέπει να
ενημερώνονται για αυτά και να απαιτείται να τα σέβονται.
Τα διαδικτυακά θέματα τα οποία συμβαίνουν έξω από το σχολείο αναπόφευκτα έχουν αντίκτυπο και εντός του
σχολείου. Εξετάστε αν το σχολείο θα πρέπει να προβεί σε κάποια δήλωση στην πολιτική του σχολείου και την
Πολιτική Ορθής Χρήσης, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Μην ξεχάσετε να καταγράφετε ανώνυμα τα περιστατικά στο Έντυπο διαχείρισης περιστατικών (www.esafetylabel.eu/group/teacher/incidenthandling), καθώς αυτό επιτρέπει στα σχολεία να μοιράζονται και να μαθαίνουν από τις πρακτικές των άλλων.


Πολιτική προσωπικού


Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των νέων μελών του προσωπικού, έχουν επίγνωση της πολιτικής του σχολείου όσον αφορά στη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να είναι ένα θέμα που συζητείται τακτικά στις συναντήσεις του προσωπικού και αναφέρεται με σαφήνεια στην πολιτική του σχολείου, καθώς και μέσω της Πολιτικής Ορθής Χρήσης στο προσωπικό και τους μαθητές. Επανεξετάζετε και επικαιροποιείτε τακτικά τα δύο έγγραφα, όπως απαιτείται. Υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των προσωπικών κινητών συσκευών στην τάξη. Σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους το προσωπικό χρειάζεται να χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές και ενδεχομένως εξετάστε την προοπτική να παρέχετε μια συσκευή του σχολείου. Συμβουλέψετε το προσωπικό να διαβάσει το ενημερωτικό δελτίο για τη Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones) και διασφαλίστε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό γνωστοποιούνται σαφώς στην πολιτική του σχολείου.


Πρακτική/συμπεριφορά μαθητών


Έχετε ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για την ηλεκτρονική επικοινωνία στην Πολιτική Ορθής Χρήσης σας και αυτό θα ήταν ένα χρήσιμο παράδειγμα καλής πρακτικής για άλλα σχολεία. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν οδηγό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους μαθητές όσον αφορά στην ηλεκτρονική επικοινωνία και να το ανεβάσετε στο προφίλ του σχολείου σας μέσω του Ο χώρος του σχολείου μου έτσι ώστε άλλα σχολεία να μπορέσουν να επωφεληθούν από την εμπειρία σας;
Μία ιεραρχία των θετικών και αρνητικών συνεπειών πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα με ή χωρίς σύνδεση θέματα. Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και όλοι μαζί από κοινού να σχεδιάσουν και να συμφωνήσουν στις συνέπειες.


Διαδικτυακή παρουσία του σχολείου


Επανεξετάστε την πολιτική για τη λήψη φωτογραφιών από/και τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό και ελέγξτε ότι αντικατοπτρίζει τυχόν πρόσφατες εξελίξεις. Στην ιδανική περίπτωση, η πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στη συμπεριφορά και όχι σε συγκεκριμένες τεχνολογίες. Το δελτίο Λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στο σχολείο ( http://www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos) αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης.
Το να έχετε μια επίσημη σελίδα του σχολείου σε κάποιο από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι χρήσιμο για τους γονείς, τους μαθητές και το ευρύτερο κοινό εάν τη χρησιμοποιείτε για να δημοσιοποιείτε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις σας. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάποιος από το σχολείο έχει τον έλεγχο στις δημοσιεύσεις κλπ. Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο Σχολεία στα κοινωνικά δίκτυα (www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks) για περισσότερες πληροφορίες.


Διαχείριση της ασφάλειας στο διαδίκτυο


Πέραν από την ξεκάθαρη ανάθεση της ευθύνης σε κάποιο άτομο για την εξασφάλιση ότι όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι της ασφάλειας του δικτύου και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνονται, είναι σημαντικό τα σχολεία να κάνουν διαδικαστικούς έλεγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χωρίς αυτό, το σχολείο αφήνει τον εαυτό του ευάλωτο. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο Πολιτική του σχολείου στο www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policyΠαρά το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και των δικτύων του σχολείου σας, όλοι στο σχολείο μοιράζονται την ευθύνη να προστατεύουν οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες που χρησιμοποιούν στα καθημερινά τους επαγγελματικά καθήκοντα. Ακόμα και το προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση δεδομένων πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και τις απειλές και πώς να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα. Χρησιμοποιήστε το ενημερωτικό δελτίο Πολιτική Ορθής Χρήσης (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy) για να εξασφαλίσετε ότι ο καθένας παίζει το ρόλο του στη διασφάλιση ότι όλοι είναι οι καλύτεροι και ασφαλέστεροι ψηφιακοί πολίτες που θα μπορούσαν να είναι.Βεβαιωθείτε ότι το μέλος της διοίκηση ή του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, το οποίο καθορίστηκε για να επιλαμβάνεται θεμάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο, έχει τη δυνατότητα να καταρτίζεται τακτικά και επίσης να διασφαλίζει ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ζητήματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εμπλέξτε τη διοίκηση του σχολείου στην ανάπτυξη και τακτική επανεξέταση της πολιτικής του σχολείου σας. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας για την Πολιτική του σχολείου www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policyΑσφάλεια στο διαδίκτυο στο αναλυτικό πρόγραμμα Η ασφάλεια στο διαδίκτυο χρειάζεται να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ανεξάρτητα από το αν αυτό απαιτείται στη χώρα σας. Υπάρχουν διαθέσιμα ελεύθερα μερικά πολύ καλά προγράμματα εργασίας, τα οποία θα σας στηρίξουν για να το κάνετε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό δελτίο Ενσωματώνοντας
την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο αναλυτικό στο www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-in-curriculum.
Είναι καλή πρακτική που όλοι οι μαθητές στο σχολείο σας διδάσκονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό να επανεξετάζονται τα αναλυτικά πρόγραμματα ώστε, να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Εάν έχετε μια διαδικασία αναθεώρησης αυτού του είδους, θα ήταν χρήσιμο σε άλλα σχολεία, αν θα μπορούσατε να τη δημοσιεύσετε στο προφίλ του σχολείου σας. Για να το αναρτήσετε πηγαίνετε στο Χώρος του σχολείου μου.


Εξωσχολικές Δραστηριότητες


Προσπαθήστε να αναπτύξετε περαιτέρω την εμπλοκή των μαθητών στην καθοδήγηση των συνομήλικων τους και δώστε τους περισσότερες ευκαιρίες για να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τη γνώση τους με τους συνομήλικούς τους. Επίσης, ελέγξτε την ενότητα με το υλικό της πύλης eSafety Label να πάρετε περισσότερες ιδέες και υλικό.
Εξετάστε τη δυνατότητα διεξαγωγής μια απλής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί τι κάνουν οι μαθητές όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό θα βοηθήσει να ενημερωθείτε για την εκπαίδευση στην ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσα στο σχολείο. Μοιραστείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας σας και τα αποτελέσματα στην κοινότητα της Πιστοποίησης eSafety μέσω του Ο χώρος του σχολείου μου (αποφεύγοντας τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών), έτσι ώστε άλλα σχολεία να μπορέσουν να επωφεληθούν από την εργασία σας και επιπλέον να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους μαζί σας για συγκριτικούς λόγους.


Πηγές στήριξης


Εξετάστε το ενδεχόμενο να παρέχετε τακτική ενημέρωση σε όλους τους γονείς μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με την παροχή συνδέσμων (links) σε ένα ενημερωτικό δελτίο του σχολείου. Μπορεί να είναι δυνατό να διοργανώσετε μια ενημερωτική ημερίδα γονέων. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο Πληροφορίες για τους γονείς στο www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-for-parents για να εντοπίσετε υλικό που θα μπορούσε να διανεμηθεί στους γονείς και να πάρετε ιδέες για την ημερίδα ενημέρωσης σε γονείς.
Οι νέοι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί σε συμβουλές από τους συνομηλίκους τους. Σκεφτείτε να προσφέρετε
προαιρετικά μαθήματα ή / και σχολικά κίνητρα για θέματα ψηφιακής ασφάλειας ή παρόμοια που να διεγείρουν
ειδικές γνώσεις στους μαθητές και στη συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τους
συμμαθητές τους.


Κατάρτιση προσωπικού


Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σημάδια κυβερνοεκφοβισμού και να είναι
ενημερωμένοι στο πώς να πράξουν τα βέλτιστα. Σιγουρευτείτε ότι οι καθηγητές καταρτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχοντας στο μυαλό τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Επίσης, ελέγξτε τον σχετικό οδηγό α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς γ ι α τ η ν Α σ φ ά λ ε ι α σ τ ο Δ ι α δ ί κ τ υ ο C y b e r b u l l y i n g σ τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η w w w . e s a f e t y l a b e l . e u / g r o u p / t e a c h e r / c y b e r b u l l y i n g .
Στο σχολείο σας η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων ενθαρρύνεται. Αυτό είναι ευεργετικό για όλο το σχολείο. Ανεβάστε παρουσιάσεις, έγγραφα ή παρόμοιες ανταλλαγές γνώσεων σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας μέσω του εργαλείου μεταφόρτωσης αποδείξεων, προσβάσιμο στη σελίδα Ο Χώρος του σχολείου μου .
Το Έντυπο Αξιολόγησης που έχετε υποβάλει δημιουργείτε από μια μεγάλη δεξαμενή ερωτήσεων. Είναι επίσης χρήσιμο για εμάς να γνωρίζουμε αν βελτιώνετε την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο που αφορά στο σχολείο σας σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Μπορείτε να μεταφορτώσετε στοιχεία αυτών των αλλαγών μέσω του Ανεβάστε στοιχεία στο Ο Χώρος του Σχολείου μου , τμήμα της πύλης eSafety. Θυμηθείτε, η συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, επειδή λαμβάνονται επίσης υπόψη η αποστολή των αποδεικτικών στοιχείων, οι συναλλαγές σας με τους άλλους μέσω του Δωματίου Επικοινωνίας (Forum) και η Αναφορά περιστατικών στο χώρο που παρέχεται.

Copyright © 2021 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  Rights Reserved.